top

Skuteczne zarządzanie energią i kosztami energii na poziomie lokalnym wymaga zaangażowania szerokiego kręgu interesariuszy, które umożliwi zapewnienie lokalnej transformacji energetycznej. Założenia i rezultaty projektu DUET mają to umożliwić.

 Kluczowymi grupami docelowymi w projekcie są:

  • decydenci i pracownicy samorządów (w przypadku projektu DUET decydenci oraz kadra miasta Bydgoszczy i gmin członkowskich FUA/PNEC) – dzięki nim realizacja lokalnych celów klimatyczno-energetycznych będzie możliwa. Aby umożliwić zmiany konieczna jest ścisła współpraca władz i pracowników sąsiednich gmin, które są ze sobą powiązane.
  • 17 gmin wchodzących w skład FUA Bydgoszcz - te jednostki samorządu wspólnie kontraktują energię i ciepło. Projekt umożliwi im budowanie wspólnej strategii poprawy gospodarki energetycznej. Wszystkie zaangażowane gminy (w tym gminy eksperckie z Niemiec) mogą dzielić się dobrymi praktykami i być dla siebie inspiracją i ułatwić proces podejmowania decyzji dotyczących długoterminowych celów rozwojowych.
  • miasta i gminy zainteresowane poprawą systemów zarządzania energią, wśród nich miasta będące członkami PNEC.
  • jednostki komunalne zużywające energię – głównymi odbiorcami energii są szkoły, jednostki budownictwa społecznego, szpital miejski, wydziały miejskie, oświetlenie publiczne i transport publiczny – wszystkie instytucje, budynki i infrastruktura pozostające w zarządzie miasta. Współpraca z nimi może pomóc w wizualizacji głównych problemów energetycznych, którymi się zajmują (ilość zużycia energii, faktury, analiza danych energetycznych).
  • firmy i podmioty prywatne zaopatrujące miasto w energię elektryczną i ciepło – to interesariusze, z którymi miasto ma podpisane umowy na dostawy energii i które współpracują z miastem w zakresie zarządzania danymi energetycznymi. W ramach projektu mogą doskonalić własne możliwości i uczyć się na dobrych praktykach związanych z poprawą efektywności energetycznej.
  • firmy prywatne i organizacje pozarządowe – jako ważny konsument energii powinien być włączony w działania, gdyż również odpowiada za znaczącą ilość zużycia enegii oraz emisję gazów cieplarnianych. Organizacje pozarządowe umożliwią natomiast bezpośredni kontakt z obywatelami. Może pomóc w zwielokrotnianiu i rozpowszechnianiu wyników projektu, a także w budowaniu własnego potencjału związanego z tematyką energetyczną.